Тест за финансова грамотност

0%

Георги има сключен договор за 24-месечен срочен банков депозит от 10 000 лева. Върху сумата се начислява 4% годишна проста лихва. Каква сума ще получи Георги след 2 години, ако не тегли или не довнася нищо по този депозит за периода?

Правилно! Грешно!

Лихва във финансите и икономиката е цената, платена от заемателя, за използваните пари на заемодателя. С други думи това е сумата, дължима се срещу временно използване на паричен ресурс. В конкретната китуация е представен ефектът от т.нар. проста лихва. Простата лихва се изчислява само върху заетите парични средства. При олихвяването лихвата НЕ се прибавя към основната сума.

Ваня печели 10 000 лева от лотария. Тъй като в момента не се нуждае от тези пари, решава да ги сложи на депозит в банка на 10% годишна лихва. Лихвата се начислява в края на всяка година и се добавя към главницата. Колко пари ще има Ваня в сметката си след 5 години, ако през този период не тегли нито от лихвата, нито от главницата?

Правилно! Грешно!

Лихва във финансите и икономиката е цената, платена от заемателя, за използваните пари на заемодателя. С други думи това е сумата, дължима се срещу временно използване на паричен ресурс. В конкретната китуация е представен ефектът от т.нар.сложна лихва, наричана още капитализирана лихва. Изчислява се като към основната сума се прибави лихвата от предходния период и в следващия период има лихва върху новата нараснала сума.

Катя има акции от няколко публични компании, но борсовата им цена рязко спада и тя губи значителна част от от инвестицията си. Какво е приблизителното ниво на загубите, което е гарантирано от държавата?

Правилно! Грешно!

Държавата не гарантира загуби от пазарно обезценяване на акции. Инвеститорите сами поемат този риск.

Вашият застраховател е определил обезщетение по заведена от вас щета, като е спазил всички срокове, но вие не сте доволен от размера му. Изразили сте възраженията си писмено пред застрахователя, но той не ги е приел. Към коя институция трябва да се обърнете, за да бъде решен спорът?

Правилно! Грешно!

Комисията за финансов надзор има ограничени законови правомощия по отношение на потребителските спорове и може да се произнася единствено във връзка със спазване на определени законови и нормативни изисквания. В случаи на спорове относно размер на обезщетения, потребителите следва да потърсят правата си по съдебен път. Омбудсманът приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения, прави проверки по тях, отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права. Той няма правомощия да отменя административни актове и не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име. Омбудсманът не разполага с право да разреши спора или да наложи санкция, но разполага с изключителен авторитет.

Сашо е на 16 години. Баща му започва да осигурява сина си в доброволен пенсионен фонд. Сашо е доволен, защото смята да изтегли натрупаните средства след две години, за да отиде на голямо пътешествие след абитуриентския бал. Може ли да го направи?

Правилно! Грешно!

Когато друг осигурител прави вноски в полза на трето лице в доброволен пенсионен фонд, той може да ограничи правото на изтегляне на тези средства. Съгласно КСО „други осигурители” са физически или юридически лица, които правят вноски в полза на трети лица, но не са техни работодатели. За разлика от вноските от друг осигурител, натрупаните вноски от осигурител (работодател) не могат да бъдат теглени преди придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.

Станислав решава да смени универсалния пенсионен фонд, в който се осигурява от 7 години. Процедурата по прехвърляне от един пенсионен фонд в друг изисква той да подаде заявление по образец, заедно с нотариална заверка на подписа, в :

Правилно! Грешно!

При смяна на пенсионния фонд, заявлението за промяна на участие се подава в „новото“ дружество, т.е. в пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който осигуреното лице иска да се прехвърли. Заявлението следва да е подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, в случай че се подава като електронен документ, или да е с нотариална заверка на подписа, ако е на хартиен носител. Важно е да се знае, че при прехвърляне от един пенсионен фонд в друг, осигуреното лице дължи такса от 20 лв. Такава такса не се заплаща при прехвърляне поради несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба.

Докато чака на червен светофар, автомобилът на Иван е ударен от насрещна кола. Иван не е пострадал, но по автомобила му има нанесени сериозни щети. Оказва се, че виновният водач няма застраховка ГО. Има ли възможност Иван да получи обезщетение за нанесените вреди по автомобила му, въпреки липсата на застраховка?

Правилно! Грешно!

Гаранционният фонд изплаща обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, ако виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. След това Гаранционният фонд предявява регресен иск към виновният водач за възстановяване на сумата по платеното обезщетение. Гаранционният фонд изплаща обезщетения само за нанесени неимуществени вреди (смърт, телесни повреди), когато моторното превозно средство, причинило пътно-транспортното произшествие, е неидентифицирано.

Антон печели добре и осигурява добър стандарт на 5-членното си семейство. Наскоро той си е направил спестовна застраховка «Живот». Какви са целите му?

Правилно! Грешно!

При спестовните (смесени) животозастраховки са налице два елемента – спестяване на средства и осигуряване на на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Същевременно, хората със застраховки Живот могат да ползват данъчни облекчения. Част от дохода им – до 10% от данъчната основа - може да е необлагаем, ако се използва за плащане на вноски по застраховката.

Мирко решил да инвестира част от спестяванията си, като за него било важно да може по всяко време да може да предяви дяловете си на управляващото дружество на фонда за обратно изкупуване, защото не знаел в кой момент може да му бъде нужно да разполага с пари в брой. Той инвестирал парите си в:

Правилно! Грешно!

Договорният фонд е колективна инвестиционна схема (КИС). По всяко време фондът е длъжен да приеме дяловете на инвеститорите за обратно изкупуване. Това право временно може да бъде ограничено само при спиране на обратното изкупуване, което се прави при много редки хипотези, обикновено при извънредни обстоятелства. ИД от затворен тип и АДСИЦ са предприятия за колективно инвестиране и някои елементи от режима им са сходни с този на КИС, но при тях акционерът няма право да предявява акциите си за обратно изкупуване и те могат да се продадат само на друг инвеститор – на фондова борса или извънборсово.

Фани решила да закупи дялове на договорен фонд. За да се запознае с дейността му и да може да вземе инвестиционно решение, тя трябва да проучи:

Правилно! Грешно!

Проспектът на фонда и документът с ключовата информация за инвеститорите съдържат цялата необходима информация за инвеститорите, която може да им помогне да вземат обосновано инвестиционно решение да инвестират в дяловете на фонда. Тези документи постоянно се актуализират. В тях има информация за инвестиционните цели и политика на фонда, рисковия ме им профил, такси и разходи, представяне на резултатите на фонда.